MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR VED GJØVIK TRENINGSSENTER

 

Gjøvik treningssenter

Besøksadresse: Jørgen Moes gate 5, 2819 Gjøvik (Fastland)

 

Org. nr. 983 369 898.

 

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt, og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt. 

 

 

 • Rettigheter og plikter som medlem i Gjøvik treningssenter (GTS):

 

 

Gjøvik treningssenter (GTS)

 

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av

           mobil app. eller medlemsbrikke. Alle som trener på GTS, må bruke app.

           eller brikke for å komme inn. Selv om de er flere som kommer samtidig. 

 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor (GTS)s kontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av GTS.
 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
 • Etterstreber et doping fritt miljø i enhver aktivitet i regi av GTS.
 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov. 

 

Medlemmet:

 

 • Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer
 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet etter gjeldene takst.
 • Aksepterer at GTS fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.
 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktisk utført trening.
 • Adgangsbrikke/app. kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med din adgangsapp/brikke. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av din app/brikke, går inn sammen med deg uten å registrere seg ved døra, ring 47701126
 • Dersom du mister medlemskortet skal GTS ha beskjed umiddelbart slik at app/brikke kan sperres.
 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker.
 • Dersom man må bryte opp hengelås på skap p.g.a. mistet nøkkel skal dette gjøres av GTS1 personale, medlemmer har ikke anledning til å gjøre dette på egenhånd. 
 • Må lås klippes utenom bemannet åpningstid blir medlemmet belastet for ekstraordinært fremmøte (se egne priser)
 • Skap skal kun brukes når medlemmet er i GTS sine lokaler, GTS forbholder seg retten til å åpne låste skap dersom medlemmet ikke er til stede.
 • Treningssenteret skal benyttes til trening av kunde.
 • Praktisering av religion er ikke tillatt på treningssenteret
 • Alle må benytte sko og trenings klær, singlet er tillatt
 • Religiøse plagg kan ikke benyttes når man trener
 • Er du mellom 13 og 16 år må du ha en pt time ved innmelding. Dette er for at treningen skal bli sikker, gi deg kunnskap og unngå skader

 

 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene.
 • De som er ifra 13 og 14 år må ha med seg far eller mor som treningspartner. Forelder må også være medlem. 
 • Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm. gebyr vil ikke bli refundert.
 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for   treningssentre. GTS vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir GTS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

 

 1. Generelle kontrakts bestemmelser

 

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første dato i kommende måned. Se punkt 6 om oppsigelse.

 

 1. Betaling av medlemskapet

 

 • Oppstarts-faktura: Du faktureres for inneværende måned +påfølgende måned + inngangssystem(app/brikke), dersom app/brikke ikke har vært benyttet innen 6 måneder påløper ny avgift for app/brikke. 

 

 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet ved avtalegiro den 1. i hver måned. Husk å godkjenne avtalegiroen snarlig. Og dette er en avtale mellom deg og banken din. 

 

 • GTS forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. 

 

 • Angrerett: En har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

 

4.Angrerett

 

En har etter angrefrist loven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler, og medlemskapet ikke er benyttet. 

 

 1. Prosedyre ved manglende betaling.

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse (Collectio). De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan GTS sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling. 

 

 1. Oppsigelse av medlemsavtalen.
 • Oppsigelsen skal skje skriftlig til post@gts1.no
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
 • GTS forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på GTS s interne retningslinjer.
 • Et abonnement kan ikke være fryst i oppsigelsestiden. Frys opphører i oppsigelses måneden.

 

 1. Frysing av medlemskap
 • Medlemmet kan fryse medlemskapet. Det kan fryses minimum 1 måned og maksimum 2 måneder pr. år.  En må fyse hele måneder og en må gi beskjed minst 14 dager før en skal fryse.
 • Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft
 • Et abonnement kan ikke være fryst i oppsigelsestiden. Frys opphører i oppsigelses måneden.

 

8.Trivselsregler

Trivselsreglene er til for at du skal ha et hyggelig treningssenter å komme til og vi er avhengig av tilbakemedlinger på ting som ikke fungerer. Ser du at reglene ikke følges og at det er noen forbedringer som kan gjøres så er vi glade for alle forslag.

Sett deg inn i våre trivselsregler og følg disse så bidrar alle til en veldig god standard og en hyggelig trening. Brudd på trivselsregler vil kunne medføre stans av medlemskap.